Avís legal

BAC DE RODA SPORT, S.L., amb domicili a RAMBLA GUIPÚSCOA 23-25 BAIXOS, BARCELONA, 08018, ESPANYA, telèfon 932 783 135, proveïda de C.I.F. B-61861548 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 31492, foli 209, full número 194056, inscripció 12a (d’ara endavant “CET10”).

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web (ara endavant, el “Lloc web”) que CET10 posa a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb els serveis i instal·lacions esportives (ara endavant, els “Usuaris”).

Aquest lloc web compleix amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Per obtenir més informació, visiti la nostra Política de Privacitat.

CET10 podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per CET10 en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix CET10 posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la llei, als bons costums i les presents condicions generals i, si escau, condicions particulars, així com a mantenir el degut respecte enfront de la resta d’usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contràries als drets i interessos de CET10, els seus membres o tercers, i haurà de respondre al davant als mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), malmeti, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de CET10, dels seus membres o de qualsevol Usuari del lloc web. Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, CET10 condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.

Tota la informació que faciliti l’usuari mitjançant els serveis haurà de ser verídica. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui  a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a CET10 permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CET10 o a tercers per la informació que faciliti. De conformitat amb la política anti-spamming de CET10, l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir mitjançant les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitat ni prèviament consentit per CET10 o els interessats. L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

A excepció d’aquells casos expressament descrits en les Condicions generals d’ús i la resta del marc normatiu del lloc web, CET10 no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com errors o omissions dels quals poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir mitjançant el mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, CET10 no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis. CET10 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es poguessin deure als serveis prestats per tercers mitjançant el lloc web, així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Condicions Generals d’Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.